petak, 03 februar 2023 06:01

Somborska bolnica raspisala oglas za prijem u radni odnos doktora, tehničara. psihologa, kuvara...

Oglas prenosimo u celosti:

Raspisuje se:

O G L A S

I

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) DOKTORA MEDICINE za obavlјanje poslova:

 1. DOKTORA MEDICINE na Odelјenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno odsutna zbog obavlјanja javne funkcije – najduže do njenog povratka sa obavlјanja javne funkcije, ali ne duže od zaklјučno sa 01. majem 2023. godine.

II

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) DIPLOMIRANOG PSIHOLOGA ili MASTER PSIHOLOGA za obavlјanje poslova:

 1. PSIHOLOGA U OSTALIM STACIONARNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU PSIHIJATRIJSKU DELATNOST – ODSEKA PREVENTIVNE DELATNOSTI na Odelјenju za psihijatriju, Služba za psihijatriju – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca.

III

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom PETNAESTORO (15) MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA za obavlјanje poslova:

 1. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 – ODSEKA ZA INTENZIVNU TERAPIJU KARDIOLOŠKOH BOLESNIKA na Internom odelјenju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 2. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za neurologiju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaklјučno sa 13. novembrom 2023. godine, odnosno
 3. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za neurologiju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaklјučno sa 15. martom 2024. godine, odnosno
 4. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za hirurgiju, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno
 5. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U AMBULANTI na Odelјenju za hirurgiju, Sektor za hirurške grane – TROJE (3) IZVRŠILACA, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 6. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U OPERACIONOJ SALI na Odelјenju za hirurgiju, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaklјučno sa 06. decembrom 2023. godine, odnosno
 7. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja odnosno porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno
 8. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja, ali najduže do zaklјučno sa 08. junom 2023. godine, odnosno
 9. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 10. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U AMBULANTI na Odelјenju za uho, grlo i nos, Sektor za hirurške grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 11. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA OBRAZOVANIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA KOJE OBAVLjAJU PSIHIJATRIJSKU DELATNOST, KOJE SU ORGANIZOVANE ZA DVADESETČETVOROČASOVNI PRIJEM I ZADRŽAVANјE PACIJENATA BEZ PRISTANKA – U INTENZIVNOJ NEZI na Odelјenju za psihijatriju, Služba za psihijatriju – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 12. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 – U ODSEKU ANESTEZIJE na Odelјenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca, odnosno
 13. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENјIMA na Odelјenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaklјučno sa 08. januarom 2024. godine.

IV

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom DVOJE (2) TEHNIČKIH RADNIKA SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM za obavlјanje poslova:

 1. DOMARA/ MAJSTORA ODRŽAVANјA – VODOINSTALATERA u Odseku za mašinsko i građevinsko održavanje pri Odelјenju za tehničke poslove, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlenog koji je privremeno sprečen za rad – najduže do njegovog povratka sa bolovanja, odnosno
 2. KUVARA/ POSLASTIČARA – KV KUVARA u Odseku kuhinje, vešeraja i magacinskih prostora pri Odelјenju za tehničke poslove, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca.

V

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom DVOJE (2) NEMEDICINSKIH TEHNIČKIH ODNOSNO POMOĆNIH RADNIKA SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM za obavlјanje poslova:

 1. SPREMAČA/ SPREMAČICE PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE – I GRUPE u Odseku za održavanje higijene pri Odelјenju za sanitarni nadzor, održavanje higijene i zaštitu životne sredine, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja, odnosno
 2. SPREMAČA/ SPREMAČICE PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE – I GRUPE u Odseku za održavanje higijene pri Odelјenju za sanitarni nadzor, održavanje higijene i zaštitu životne sredine, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla, a na period najduže do tri (3) meseca.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno visoko obrazovanje, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavlјanje poslova pod tačkom I.1.:

 • položen stručni ispit za zvanje doktora medicine
 • posedovanje licence za obavlјanje poslova doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkom I.1.: VII/1

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom I.1.:

 • rad u smenama.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom II.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno visoko obrazovanje, i to:
 • na studijama drugog stepena iz oblasti psiholoških nauka (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine – stručni naziv master psiholog, odnosno
 • osnovnim studijama iz oblasti psiholoških nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – stručni naziv diplomirani psiholog.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za rad na poslovima pod tačkoII.1.:

 • stručni ispit za zvanje zdravstvenog saradnika, u skladu sa zakonom.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkoII.1.:

 • provera psihofizičkih sposobnosti za rad sa psihijatrijskim pacijentima.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkoII.1.: VII/1

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkama III.1.-III.13. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje za obrazovni profil medicinska sestra–tehničar.

Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavlјanje poslova pod tačkama III.1.-III.13.:

 • položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra–tehničar
 • posedovanje licence za obavlјanje poslova medicinske sestre–tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinska sestra-tehničar.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkama III.1.-III.13.: IV

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkama III.1.-III.4., III.6.III.9. i III.11.-III.13.:

 • rad u smenama.

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom III.6.:

 • rad u zoni jonizujućeg zračenja
 • rad sa aparatima pod visokim pritiskom
 • osposoblјenost za rad sa instrumentarijumom.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom IV.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje za obrazovni profil instalater vodovoda i kanalizacije ili vodoinstalater.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkom IV.1.: III

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom IV.2treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje – obazovni profil kuvar.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkoIV.2.: III

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkom IV.2.:

 • rad u smenama.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkama V.1.V.2. treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • završeno osnovno obrazovanje.

Potreban stepen stručne spreme za obavlјanje poslova pod tačkamV.1.-V.2.: I

Posebni uslovi za rad na poslovima pod tačkamV.1.-V.2.:

 • rad u smenama.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom I.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti medicinskih nauka, i to:
  • na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka za zvanje doktora medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
  • na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina za zvanje doktora medicine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije – ukoliko kandidatu nije izdata licenca u obzir će se uzimati i rešenje o postojanju uslova za izdavanje licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine, s tim da će izabrani kandidat biti u obavezi da dostavi i fotokopiju licence odmah po njenom izdavanju
 • potvrdu poslodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju doktora medicine (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavlјanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom II.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti psiholoških nauka, i to:
  • na studijama drugog stepena iz oblasti psiholoških nauka (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine – stručni naziv master psiholog, odnosno
  • osnovnim studijama iz oblasti psiholoških nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – stručni naziv diplomirani psiholog
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkama III.1.-III.13. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju za obrazovni profil medicinska sestra-tehničar
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje medicinska sestra-tehničar
 • overenu fotokopiju licence za samostalan rad na poslovima medicinske sestre-tehničara izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • potvrdu poslodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju medicinska sestra-tehničar (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavlјanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
 • potvrdu o osposoblјenosti za rad sa instrumentarijumom – SAMO za kandidate koji se prijavlјuju za obavlјanje poslova navedenih pod tačkom III.6.
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom IV.1. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u trogodišnjem trajanju za obrazovni profil instalater vodovoda i kanalizacije ili vodoinstalater
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkom IV.2. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju u trogodišnjem trajanju za obrazovni profil kuvar
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Prilikom prijavlјivanja na oglas za obavlјanje poslova pod tačkama V.1.-V.2. potrebno je dostaviti:

 • molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavlјuje
 • overenu fotokopiju svedočanstva/ diplome/ uverenja o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • uverenje Nacionalne službe za zapošlјavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
 • overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
 • kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposoblјenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavlјena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaklјučenja oglasa.

Odabrani kandidati su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova na koje su izabrani, a kandidati izabrani za obavlјanje poslova navedenih pod tačkama I.1., II.1., III.1.-III.13., IV.2., kao i pod tačkama V.1.V.2. i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni (proces imunizacije izabranih kandidata biće podržan od strane Opšte bolnice, u vezi čega će kandidati biti kontaktirani po objavlјivanju odluke o izboru kandidata). Ukoliko izabrani kandidat u ostavlјenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti ili ukoliko su rezultati izvršenih analiza na prisustvo antitela negativni, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu.

Odabranim kandidatima koji budu primlјeni u radni odnos za obavlјanje poslova opisanih pod tačkama III.2.-III.4., III.6.-III.7., III.13., IV.2. i V.1. će ugovorom o radu biti određen probni rad koji će trajati do 6 (šest) meseci ili kraće, ukoliko se odsutnim zaposlenima zaklјuči bolovanje tj. privremena sprečenost za rad.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošlјavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošilјkom ili putem kurirske službe na adresu:

Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

 1. Vojvođanska br. 75

25000 Sombor,

sa naznakom „za oglas za doktora medicine“, odnosno „za oglas za psihologa“, odnosno „za oglas za medicinsku sestru“, odnosno „za oglas za vodoinstalatera“, odnosno „za oglas za kuvara“, odnosno „za oglas za spremačicu“ ili lično preko Službe protokola u Upravnoj zgradi – soba br.12.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvolјene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Tekst oglasa možete preuzeti u odelјku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 03.02.2023. – 10.02.2023.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

dr Dragan Rastović

 

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.