petak, 19 februar 2021 06:09

Somborska bolnica raspisala oglas za prijem u radni odnos

Somborska bolnica raspisala oglas za prijem u radni odnos koji prenosimo u celosti

Raspisuje se:

O G L A S
I
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNOG (1) DOKTORA MEDICINE za obavljanje poslova:
1. DOKTORA MEDICINE na Odeljenju za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad zbog korišćenja prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta – najduže do zaključno sa 03. aprilom 2021. godine.

* * * * * * * * * * * * * * * *
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkom I.1. treba da ispunjava i sledeće uslove:
• završeno visoko obrazovanje, i to:
• na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
• na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
Potrebna dodatna znanja/ ispiti/ radno iskustvo za obavljanje poslova pod tačkom I.1.:
• položen stručni ispit za zvanje doktora medicine
• posedovanje licence za obavljanje poslova doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije
• najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.
Potreban stepen stručne spreme za obavljanje poslova pod tačkom I.1.: VII/1

* * * * * * * * * * * * * * * *
Prilikom prijavljivanja na oglas za obavljanje poslova pod tačkom I.1. potrebno je dostaviti:

• molbu u kojoj su precizno navedeni kontakt podaci i naziv poslova za koje se kandidat prijavljuje
• overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti medicinskih nauka, i to:

o na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicinskih nauka za zvanje doktora medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno
o na osnovnim studijama iz oblasti medicinskih nauka u trajanju od najmanje pet godina za zvanje doktora medicine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

• overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanje doktora medicine
• overenu fotokopiju licence/ rešenja o postojanju uslova za izdavanje licence za samostalan rad na poslovima doktora medicine izdate od strane Lekarske komore Srbije
• potvrdu poslodavca/ ustanove o dužini radnog iskustva u zvanju doktora medicine (za kandidate koji nemaju najmanje šest meseci radnog staža u navedenom zvanju u obzir će se uzimati i iskustvo stečeno u toku obavljanja obaveznog pripravničkog staža i samo u tom slučaju kandidati treba da dostave potvrdu ustanove/ zavoda u kojoj su ga obavili)
• uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o kretanju na evidenciji lica koja traže zaposlenje – ne starije od 8 dana od dana raspisivanja oglasa
• dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom, ukoliko je došlo do promene – overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili izvoda iz matične knjige venčanih
• dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje nadležnog suda) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
• dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) – ne starije od 6 meseci od dana raspisivanja oglasa
• overenu fotokopiju ličnog kartona o izvršenim imunizacijama/ vakcinalnog kartona ili potvrdu o vakcinalnom statusu kao dokaz o izvršenoj imunizaciji na Hepatitis B i Morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili kandidat nije vakcinisan protiv virusa Hepatitisa B i Morbila, neophodno je da kandidat uradi analizu prisustva antitela na Hepatitis B i Morbile IgG klase i priloži overenu fotokopiju rezultata analize)
• kratku biografiju (Curriculum Vitae – CV)

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.).

Odluka o izboru kandidata biće objavljena na internet prezentaciji Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, www.bolnicasombor.org.rs u roku od od 30 dana od dana zaključenja oglasa.
Odabrani kandidat je dužan da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje je izabran kao i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti (proces imunizacije izabranih kandidata biće podržan od strane Opšte bolnice, u vezi čega će kandidati biti kontaktirani po objavljivanju odluke o izboru kandidata). Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi ili ne može da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i overenu fotokopiju dokumenta iz kojeg se vidi da je kandidat započeo imunizaciju protiv virusa Hepatitisa B odnosno Morbila, ukoliko do sada nije vakcinisan protiv ovih zaraznih bolesti, isti će biti odbijen, a vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice će pod istim uslovima odabrati drugog kandidata koji se prijavio i ispunjava uslove po Oglasu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Sombor.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti ISKLJUČIVO PREPORUČENOM POŠILJKOM ILI PUTEM KURIRSKE SLUŽBE na adresu:
Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor
ul. Vojvođanska br. 75
25000 Sombor,
uz napomenu „za oglas za doktora medicine“.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpune i nepotpisane prijave kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzimati u razmatranje.

Po okončanju oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.
Tekst oglasa možete preuzeti u odeljku Radni odnosi. Oglas je aktivan u periodu 19.02.2021. – 26.02.2021.